Финансовый анализ онлайн, онлайн расчёт финансового состояния предприятия
Финансовый анализ онлайн (затухание слева png)

  Последние статьи:

-2.3.0. Где взять кредит от частного лица

-2.2.9. Где и как быстро взять срочный кредит

-2.2.8. Кто может помочь в получении кредита

-2.2.7. Как получить кредит с плохой кредитной историей

-2.2.6 Где взять кредит без справки о доходах

  См. все статьи
  RSS лента


Рейтинг@Mail.ru

Онлайн расчет финансового состояния для предприятий Украины

Заполните свободные поля таблицы
Баланс
Форма №-1
Актив Код рядка На початок
звітного періоду
На кінець
звітного
періоду
1 2 3 4
I.Необоротні активи      
Основні засоби:      
первісна вартість 031
Усього за розділом I 080
II.Оборотні активи      
Виробничі запаси 100
Поточні біологічні активи 110
Незавершене виробництво 120
Готова продукція 130
Товари 140
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість 160
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом 170
за виданими авансами 180
з нарахування доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти      
в національній валюті 230
в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом ІІ 260
ІІІ.Витрати майбутніх періодів 270
Баланс 280
 
Пасив Код рядка На початок
звітного
року
На кінець
звітного
року
1 2 3 4
І.Власний капітал      
Нерозподілений прибуток 350
Усього за розділом І 380
ІІ.Забезпечення майбутніх витрат і платежів      
Усього за розділом ІІ 430
ІІІ.Довгострокові зобов'язання      
Усього за розділом ІІІ 480
ІV.Поточні зобов'язання      
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
з одержаних авансів 540
з бюджетом 550
з позабюджетних платежів 560
зі страхування 570
з оплати праці 580
з учасниками 590
із внутрішніх розрахунків 600
Усього за розділом IV 620
Баланс 640
 
Звіт про фінансові результати
Форма №-2
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг) 010
Податок на додану вартість 015
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг) 035
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040
Адміністративні витрати 070
Витрати на збут 080
Інші операційні витрати 090
Фінансові результати від операційної діяльності:      
Фінансові витрати 140
Інші витрати 160
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток 170
Чистий прибуток 220
ІІІ.Розрахунок показників прибутковості акцій
Чистий прибуток,(збиток) на одну акцію 320
Дивіденди на одну просту акцію 340
Ринкова вартість 1 акції  

all rights reserved 2011
подробнее см.
Лицензия Creative Commons
footer fin-admin.com