Финансовый анализ онлайн, онлайн расчёт финансового состояния предприятия
Финансовый анализ онлайн (затухание слева png)

  Последние статьи:

-2.3.0. Где взять кредит от частного лица

-2.2.9. Где и как быстро взять срочный кредит

-2.2.8. Кто может помочь в получении кредита

-2.2.7. Как получить кредит с плохой кредитной историей

-2.2.6 Где взять кредит без справки о доходах

  См. все статьи
  RSS лента


Рейтинг@Mail.ru

Онлайн расчет финансового состояния для субъектов малого предпринимательства Украины с формой отчетности 'мс'

Заполните свободные поля таблицы
Баланс
Форма № 1-мc
Актив Код рядка На початок
звітного періоду
На кінець
звітного
періоду
1 2 3 4
I.Необоротні активи      
Основні засоби:      
первісна вартість 031
Усього за розділом I 080
II.Оборотні активи      
Запаси 100
Поточна дебіторська заборгованість 210
Грошові кошти та їх еквіваленти      
в національній валюті 230
в іноземній валюті 240
Усього за розділом ІІ 260
Баланс 280
 
Пасив Код рядка На початок
звітного
року
На кінець
звітного
року
1 2 3 4
І.Власний капітал      
Нерозподілений прибуток 350
Усього за розділом І 380
ІІ.Цільове фінансування 430
ІІІ.Довгострокові зобов'язання 480
ІV.Поточні зобов'язання      
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
з бюджетом 550
зі страхування 570
з оплати праці 580
Усього за розділом IV 620
Баланс 640
 
Звіт про фінансові результати
Форма № 2-мс
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг) 010
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг) 030
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080
Інші витрати 100
Фінансові результати до оподаткування: прибуток 130
Чистий прибуток 150
м

all rights reserved 2011
подробнее см.
Лицензия Creative Commons
footer fin-admin.com