Фінансовый аналіз онлайн, онлайн розрахунок фінансового стану підприємства

Показники ліквідності

У короткостроковій перспективі критерієм оцінки фінансового стану підприємства виступає його ліквідність і платоспроможність. Термін «ліквідний» передбачає безперешкодне перетворення майна в кошти платежу. Чим менше час, необхідний для перетворення окремого виду активів, тим вища його ліквідність. Таким чином, ліквідність підприємства- це його здатність перетворити свої активи в кошти платежу для погашення короткострокових зобов’язань.


Оцінку ліквідності підприємства виконують за допомогою системи фінансових коефіцієнтів, які дозволяють зіставити вартість поточних активів, що мають різний ступінь ліквідності, із сумою поточних зобов’язань. До них належать:


-Коефіцієнт загальної ліквідності (Коефіцієнт покриття);
-Коефіцієнт поточної ліквідності (Коефіцієнт швидкої ліквідності);
-Коефіцієнт абсолютної ліквідності;
-Чистий оборотний капітал;

Коефіцієнт загальної ліквідності (Коефіцієнт покриття)Характеризує здатність підприємства забезпечити свої короткострокові зобов’язання з найбільше легко реалізованої частини активів – оборотних коштів. Цей коефіцієнт дає найбільш загальну оцінку ліквідності активів. Оскільки поточні зобов’язання підприємства погашаються в основному за рахунок поточних активів, для забезпечення нормального рівня ліквідності необхідно, щоб вартість поточних активів перевищувала суму поточних зобов’язань (ця вимога також випливає з “модифікованого золотого фінансового правила”). Нормальним значенням даного коефіцієнта вважається 1,5…2,5, але не менше 1. Однак на його рівень впливає галузева належність підприємства, структура запасів, стан дебіторської заборгованості, тривалість виробничого циклу й інші фактори.


Значення коефіцієнта, рівне 1, припускає рівність поточних активів і пасивів. Однак якщо взяти до уваги, що ступінь ліквідності різних елементів поточних активів істотно відрізняється, можна допустити, що не всі активи будуть негайно реалізовані або ж реалізовані по повній вартості, у результаті чого можлива загроза поліпшення фінансового стану підприємства. Крім того, у підприємства повинен бути деякий обсяг виробничих запасів для продовження виробничо-господарської діяльності після погашення всіх поточних зобов’язань.


Що стосується дебіторської заборгованості, то, по-перше, можлива наявність сумнівної й навіть безнадійної заборгованості, по-друге, при необхідності термінової інкасації дебіторської заборгованості підприємство може вдатися до обліку векселів або факторингових операцій, що веде до втрати частини її суми як оплати відповідних послуг.


Якщо ж значення коефіцієнта значно перевищує 1, то можна зробити висновок про те, що підприємство володіє значним обсягом вільних ресурсів, які сформувалися завдяки власним джерелам. З позиції кредиторів підприємства такій варіант формування оборотних коштів є найбільш прийнятним. Одночасно, з погляду менеджера, значне нагромадження запасів на підприємстві, відволікання коштів у дебіторську заборгованість може бути пов’язане з неефективним управлінням активами. У той же час підприємство, можливо, не повністю використовує свої можливості з одержання кредитів.


Розрахунок коефіцієнта загальної ліквідності проводиться за формулою:


Кзл= Оборотні активи/ Поточні зобов’язання;


Згідно балансу:


Кзл= ф.1ряд260 / ф.1ряд.620; (Для підприємств України та суб'єктів малого підприємництва)


Кзл=ф.1ряд290/ф.1ряд690; (Для підприємств Росії)Коефіцієнт поточної ліквідності (Коефіцієнт швидкої ліквідності)

Коефіцієнт поточної ліквідності — показує, яку частину поточних зобов’язань підприємство спроможне погасити за рахунок найбільш ліквідних оборотних коштів – грошових коштів та їх еквівалентів, фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості. Цей показник показує платіжні можливості підприємства щодо погашення поточних зобов’язань за умови своєчасного здійснення розрахунків з дебіторами. Теоретично значення коефіцієнта вважається достатнім, якщо воно перевищує 0,6. Розраховується за формулою:


Кпл= (Оборотні активи – запаси)/поточні зобов’язання;


Згідно балансу:


Кпл=ф.1(ряд.260-100-110-120-130-140)/ ф.1ряд.620; (Для підприємств України)


Кпл=ф.1(ряд.260-100-110-130)/ ф.1ряд.620; (Для суб'єктів малого підприємництва України форма звітності «м»)


Кпл=ф.1(ряд.260-100)/ ф.1ряд.620; (Для суб'єктів малого підприємництва України форма звітності «мс»)


Кпл=(ф.1ряд290-ф.1ряд210-ф.1ряд220 -ф.1ряд230)/ф.1ряд690; (Для підприємств Росії)Коефіцієнт абсолютної ліквідності


Дозволяє визначити частку короткострокових зобов’язань, що підприємство може погасити найближчим часом, не чекаючи оплати дебіторської заборгованості й реалізації інших активів. Коефіцієнт абсолютної ліквідності визначається за формулою:


К.а.= Грошові активи/Поточні зобов’язання;


Згідно балансу:


Ка= ф.1 (ряд.220+230+240)/ ф.1ряд.620;(Для підприємств України та суб'єктів малого підприємництва з формою звітності «м»)


Ка= ф.1 (ряд.230+240)/ ф.1ряд.620;(Для суб'єктів малого підприємництва України з формою звітності «мс»)


Ка=(ф.1ряд260+ф.1ряд250)/ф.1ряд690; (Для підприємств Росії)Теоретично значення коефіцієнта вважається достатнім, якщо воно перевищує 0,2…0,3. На практиці ж значення бувають значно нижчі, і за цим показником не можна відразу робити негативні висновки про можливості підприємства негайно погасити свої борги, тому що малоймовірно, щоб всі кредитори підприємства одночасно пред’явили б йому свої вимоги. У той же час, занадто високе значення показника абсолютної ліквідності свідчить про нераціональне використання фінансових ресурсів.Чистий оборотний капітал


Чистий оборотний капітал необхідний для підтримки фінансової стійкості підприємства, оскільки перевищення оборотних коштів над короткостроковими зобов'язаннями означає, що підприємство не тільки може погасити свої короткострокові зобов'язання, але і має резерви для розширення діяльності.


Оптимальна сума чистого оборотного капіталу залежить від особливостей діяльності компанії, зокрема від її масштабів, обсягів реалізації, швидкості оборотності матеріальних запасів і дебіторської заборгованості. Недолік оборотного капіталу свідчить про нездатність підприємства вчасно погасити короткострокові зобов'язання.


Значне перевищення чистого оборотного капіталу над оптимальною потребою свідчить про нераціональне використання ресурсів підприємства. Важливе аналітичне значення має розгляд темпів росту власного оборотного капіталу підприємства на фоні темпів інфляції.


Рекомендовані значення:> 0


Розраховується за формулою: Чок = поточні активи — поточні пасиви;


Згідно балансу:


Чок= ф.1.ряд.260- ф.1.ряд.620 ;(Для підприємств України та суб'єктів малого підприємництва)


Чок=ф.1ряд290-ф.1ряд690; (Для підприємств Росії)