Фінансовый аналіз онлайн, онлайн розрахунок фінансового стану підприємства

Показники фінансової стійкості

Умовою й гарантією виживання й розвитку будь-якого підприємства, як бізнес-процесу, є його фінансова стабільність. Якщо підприємство фінансово стійке, то воно в стані «витримати» несподівані зміни ринкової кон’юктури, і не опинитися на краю банкрутства. Більш того, чим вище його стабільність, тим більше переваг перед іншими підприємствами того ж сектора економіки в одержані кредитів і залученні інвестицій. Фінансово стійке підприємство вчасно розраховується за своїми обов’язками з державою, позабюджетними фондами, персоналом, контрагентами.


Фінансова стабільність підприємства- це його надійно-гарантована платоспроможність у звичайних умовах господарювання й випадкових змін на ринку.


До основних факторів, що визначають фінансову стійкість підприємства, належить фінансова структура капіталу (співвідношення позикових і власних коштів, а також довгострокових і короткострокових джерел коштів) і політика фінансування окремих складових активів (насамперед необоротних активів і запасів). Тому з метою оцінки фінансової стійкості необхідно проаналізувати не тільки структуру фінансових ресурсів, але й напрямки їхнього вкладення.


Для оцінки рівня фінансової стійкості використовують наступні показники:


— Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів;
— Коефіцієнт автономії(платоспроможності);
— Коефіцієнт маневреності власних коштів;
— Коефіцієнт ефективності використання власних коштів;
— Коефіцієнт використання фінансових ресурсів усього майна;

Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів

Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштівхарактеризує структуру фінансових ресурсів підприємства. Розраховується як частка від розподілу суми позикових коштів на суму власного капіталу. Максимально припустиме значення цього показника становить 1 (що припускає рівність позикових і власних коштів).

Згідно з балансу:

Ксп= ( ф.1ряд.430+ф.1ряд.480+ф.1ряд.620)/ ф.1ряд.380; (Для підприємств України та суб'єктів малого підприємництва)

Ксп=(ф.1ряд590+ф.1ряд690)/ф.1ряд490;
(Для підприємств Росії)Коефіцієнт автономії


Коефіцієнт автономії (коефіцієнт концентрації власного капіталу) характеризує частку коштів, вкладених власниками підприємства в загальну вартість майна. Розрахунок коефіцієнта автономії проводиться за формулою:


Ка=Власний капітал/Валюта баланса;


Згідно балансу:


Кав= ф.1ряд.380/ф.1ряд.640; (Для підприємств України та суб'єктів малого підприємництва)


Кав=ф.1ряд490/ф.1ряд300; (Для підприємств Росії)Нормальне мінімальне значення коефіцієнта автономії орієнтовано оцінюється на рівні 0,5, що припускає забезпеченість позикових коштів власними, тобто, реалізувавши майно, сформоване із власних джерел, підприємство зможе погасити зобов’язання. Однак, у ході оцінки цього коефіцієнта, необхідно приймати до уваги галузеву приналежність підприємства (наприклад, машинобудівні підприємства повинні мати більш високе значення коефіцієнта автономії, ніж підприємства торгівлі, що пояснюється більш високою питомою вагою необоротних активів у структурі балансу), наявність довгострокових позикових коштів й інші розглянуті вище фактори.Коефіцієнт маневреності власних коштів

Коефіцієнт маневреності власних коштів характеризує степінь мобільності використання власного капіталу, та визначається за формулою:


Км= Власні оборотні кошти/ Власний капітал;


Згідно балансу:


Км= ф.1ряд.380-ф.1ряд.080/ф.1ряд.380; (Для підприємств України та суб'єктів малого підприємництва)


Км=(ф.1ряд490-ф.1ряд190)/ф.1ряд490; (Для підприємств Росії)


Коефіцієнт маневреності показує частку власних коштів, вкладених в оборотні активи. Чітких рекомендацій у значенні цього коефіцієнта немає, але вважається, що його значення повинно бути не менше 0,2, що дозволить забезпечити достатню гнучкість у використанні власного капіталу. Для оцінки коефіцієнта маневреності необхідно порівняти його значення з рівнем минулих періодів, середньогалузевим значенням або рівнем у найближчих конкурентів.Коефіцієнт ефективності використання власних коштів

Коефіцієнт ефективності використання власних коштів показує скільки прибутку дає 1 грн. власних коштів. Теоретично, нормальним значенням цього коефіцієнта є значення не менше 0,4.


Згідно балансу розраховується за формулою:


Кевк=ф.№2, ряд.170 / ф.1ряд.380; (Для підприємств України)


Кевк=ф.2ряд.130/ф.1ряд.380; (Для суб'єктів малого підприємництва України)


Кевк=ф.2ряд140/ф.1ряд490; (Для підприємств Росії)


Коефіцієнт використання фінансових ресурсів (усього майна)

Коефіцієнт використання фінансових ресурсів (усього майна) дає змогу визначити, за який період одержаний прибуток може компенсувати вартість майна. Нормативного числового значення для цього коефіцієнта немає, позитивним вважається збільшення цього коефіцієнта по відношенню до попереднього періоду.


Згідно балансу розраховується за формулою:


Квфр=ф.№2, ряд.170 / ф.1ряд.280 ;(Для підприємств України)


Квфр=ф.2ряд.130/ф.1ряд.280; (Для суб'єктів малого підприємництва України)


Квфр=ф.2ряд140/ф.1ряд300; (Для підприємств Росії)