Фінансовый аналіз онлайн, онлайн розрахунок фінансового стану підприємства

Показники ділової активності підприємства

Стабільність фінансового стану підприємства в умовах ринкової економіки обумовлена значною мірою його діловою активністю, що залежить від шпроти ринків збуту продукції, його ділової репутації, ступеня виконання плану за основними показниками господарської діяльності, рівня ефективності використання ресурсів і стабільності економічного зростання.


Ділова активність підприємства у фінансовому аспекті проявляється, насамперед, у швидкості обороту його коштів. Аналіз ділової активності полягає в дослідженні рівнів і динаміки різноманітних коефіцієнтів оборотності, основними з яких є:


— Коефіцієнт оборотності активів;
— Коефіцієнт оборотності оборотних засобів;
— Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості;
— Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості;
— Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів;
— Коефіцієнт оборотності основних засобів;
— Коефіцієнт оборотності власного капіталу;

Важливість показників оборотності пояснюється тим, що характеристики обороту багато в чому визначають рівень прибутковості підприємства.


Коефіцієнт оборотності активів


Коефіцієнт оборотності активів – відображає швидкість обороту сукупного капіталу підприємства, тобто показує, скільки разів за аналізований період відбувається повний цикл виробництва й обіг, що приносить відповідний ефект у вигляді прибутку, або скільки грошових одиниць реалізованої продукції принесла кожна одиниця активів:


Коа= Чиста виручка від реалізації продукції/ Середньорічна вартість активів;


Згідно балансу:


Коа=ф.2ряд.035/ф.1((ряд.280гр.3+ ряд.280гр4)/2); (Для підприємств України)


Коа=ф.2ряд.030/ф.1((ряд.280гр.3+ ряд.280гр4)/2); (Для суб'єктів малого підприємництва України)


Коа=ф.2ряд.010/ф.1((ряд.300гр.3+ ряд.300гр4)/2); (Для підприємств Росії)Коефіцієнт оборотності оборотних засобів


Коефіцієнт оборотності оборотних засобів характеризує відношення виручки (валового доходу) від реалізації продукції, без урахування податку на додану вартість та акцизного збору до суми оборотних засобів підприємства. Зменшення цього коефіцієнта свідчить про уповільнення обороту оборотних засобів.


Згідно балансу розраховується за формулою:


Кооз= ф.2ряд.035/((ф.1ряд.260гр3+ ф.1ряд.270гр3+ ф.1ряд.260гр4+ ф.1ряд.270гр4)/2); (Для підприємств України)


Кооз=ф.2ряд.030/((ф.1ряд.260гр3+ ф.1ряд.270гр3+ ф.1ряд.260гр4+ ф.1ряд.270гр4)/2); (Для суб'єктів малого підприємництва України з формою звітності «м»)


Кооз=ф.2ряд.030/((ф.1ряд.260гр3+ф.1ряд.260гр4)/2); (Для суб'єктів малого підприємництва України з формою звітності «мс»)


Кооз=ф.2ряд.010/((ф.1ряд.290гр3+ф.1ряд.290гр4)/2); (Для підприємств Росії)Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості


У процесі господарської діяльності підприємство дає товарний кредит для споживачів своєї продукції, тобто існує розрив у часі між продажем товару й надходженням оплати за нього, у результаті чого виникає дебіторська заборгованість. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості показує, скільки разів за рік обернулися кошти, вкладені в розрахунки. Він визначається за формулою:


Кодз=Чиста виручка від реалізації продукції/ Середньорічна сума дебіторської заборгованості;


Згідно балансу:


Кодз= ф.2ряд.035/(((ф.1ряд.150гр3+ф.1ряд.160гр3+ф.1ряд.170гр3+ф.1ряд.180гр3+ф.1ряд.190гр3+ф.1ряд.200гр3+ ф.1ряд210гр3)+ (ф.1ряд.150гр4+ф.1ряд.160гр4+ф.1ряд.170гр4+ф.1ряд.180гр4+ф.1ряд.190гр4+ф.1ряд.200гр4+ ф.1ряд210гр4))/2); (Для підприємств України)


Кодз=ф.2ряд.030/((ф.1ряд.160гр3+ф.1ряд.170гр3+ф.1ряд210гр3+ф.1ряд.160гр4+ф.1ряд.170гр4+ ф.1ряд210гр4)/2); (Для суб'єктів малого підприємництва України з формою звітності «м»)


Кодз=ф.2ряд.030/((ф.1ряд210гр3+ф.1ряд210гр4))/2); (Для суб'єктів малого підприємництва України з формою звітності «мс»)


Кодз=ф.2ряд.010/((ф.1ряд240гр3+ф.1ряд240гр4))/2); (Для підприємств Росії)Як правило, чим вище цей показник, тим краще, тому що підприємство швидше одержує оплату по рахунках. З іншого боку, надання покупцям товарного кредиту є одним з інструментів стимулювання збуту, тому важливо знайти оптимальну тривалість кредитного періоду.


Використовуючи цей коефіцієнт, можна розрахувати більш наочний показник — період інкасації, тобто час, протягом якого дебіторська заборгованість перейде в кошти. Для цього необхідно розділити тривалість аналізованого періоду на коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості.


Показники оборотності дебіторської заборгованості корисно порівнювати з оборотністю кредиторської заборгованості. Такий підхід дозволяє зіставити умови комерційного кредиту, наданого аналізованим підприємством своїм клієнтам з умовами кредитування, якими воно користується з боку постачальників. Для цього необхідно визначити коефіцієнт оборотності й строк обороту дебіторської й кредиторської заборгованості по товарних операціях.


У ході економічної діагностики доцільно зіставити фактичні строки погашення дебіторської заборгованості із тривалістю наданого покупцям періоду відстрочки платежу, що дозволить оцінити ефективність контролю за станом розрахунків з дебіторами й зробити висновки про рівень їхньої кредитоспроможності.


Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованостіКоефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості – показує розширення або зниження комерційного кредиту, наданого підприємству. Зростання коефіцієнта означає збільшення швидкості оплати заборгованості підприємства, зниження – ріст покупок у кредит. Формула розрахунку коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості має вигляд:


Кокз= Чиста виручка від реалізації продукції/ Середньорічна сума кредиторської заборгованості;


Згідно балансу:


Кокз= ф.2ряд.035/(( Сума(від ф.1ряд.520гр3 до ф.1ряд600гр3)+ Сума(від ф.1ряд.520гр4 до ф.1ряд600гр4))/2); (Для підприємств України)


Кокз=ф.2ряд.030/((ф.1ряд.530гр3+ ф.1ряд.550гр3+ ф.1ряд.570гр3+ ф.1ряд.580гр3+ ф.1ряд.530гр4 + ф.1ряд.550гр4+ф.1ряд.570гр4+ф.1ряд.580гр4)/2); (Для суб'єктів малого підприємництва України)


Кокз=ф.2ряд.010/((ф.1ряд.620гр3+ ф.1ряд.620гр4)/2); (Для підприємств Росії)Період обороту кредиторської заборгованості визначається як частка від розділу тривалості аналізованого періоду на коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості.Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів


Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів– відображає число оборотів товарно-матеріальних запасів підприємства за аналізований період. Зниження даного показника свідчить про відносне збільшення виробничих запасів і незавершеного виробництва або про зниження попиту на готову продукцію. У цілому, чим вище показник оборотності матеріальних запасів, тим менше коштів зав’язано в цій найменш ліквідній статті оборотних активів, тим більш ліквідну структуру мають оборотні активи й тим стійкіше фінансове становище підприємства. Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів визначається за формулою:


Комз1= Чиста виручка від реалізації продукції/ середньорічна вартість запасів;


Більш точно коефіцієнт оборотності запасів можна оцінити:


Комз2= Собівартість реалізованої продукції/ Середня величина запасів;


Згідно балансу:


Комз2=ф.2ряд.040/((ф.1ряд.100гр3+ ф.1ряд.110гр3+ ф.1ряд.120гр3+ ф.1ряд.130гр3+ ф.1ряд.140гр3+ ф.1ряд.100гр4+ ф.1ряд.110гр4+ ф.1ряд.120гр4+ ф.1ряд.130гр4+ ф.1ряд.140гр4)/2); (Для підприємств України)Комз2=ф.2ряд.080/((ф.1ряд.100гр3+ ф.1ряд.110гр3+ф.1ряд.130гр3+ф.1ряд.100гр4+ ф.1ряд.110гр4+ ф.1ряд.130гр4)/2); (Для суб'єктів малого підприємництва України з формою звітності «м»)


Комз2=ф.2ряд.080/((ф.1ряд.100гр3+ф.1ряд.100гр4)/2); (Для суб'єктів малого підприємництва України з формою звітності «мс»)


Комз2=ф.2ряд.020/((ф.1ряд.210гр3+ф.1ряд.210гр4)/2); (Для підприємств Росії)Цей підхід є більш обґрунтованим, тому що використання виторгу від реалізації(Комз1), що містить у собі закладений в ціну продукції прибуток, приводить до перекручування показників оборотності.


Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача)

Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача) розраховується як відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної вартості основних засобів. Він показує ефективність використання основних засобів підприємства.


Згідно балансу розраховується за формулою:


Коосз=ф.2ряд.035/(ф.1ряд.031гр.3+ ф.1ряд.031гр..4)/2); (Для підприємств України)


Коосз=ф.2ряд.030/(ф.1ряд.031гр.3+ ф.1ряд.031гр..4)/2); (Для суб'єктів малого підприємництва України)Коосз=ф.2ряд.010/(ф.1ряд.120гр.3+ ф.1ряд.120гр.4)/2); (Для підприємств Росії)


Коефіцієнт оборотності власного капіталу

Коефіцієнт оборотності власного капіталу розраховується як відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної величини власного капіталу підприємства і характеризує ефективність використання власного капіталу підприємства.


Згідно балансу розраховується за формулою:


Ковк=ф.2ряд.035/(ф.1ряд.380гр.3+ ф.1ряд.380гр.4)/2); (Для підприємств України)


Ковк=ф.2ряд.030/(ф.1ряд.380гр.3+ ф.1ряд.380гр.4)/2); (Для суб'єктів малого підприємництва України)


Ковк=ф.2ряд.010/(ф.1ряд.490гр.3+ ф.1ряд.490гр.4)/2); (Для підприємств Росії)