Фінансовый аналіз онлайн, онлайн розрахунок фінансового стану підприємства

Показники рентабельності підприємства

На короткострокову ліквідність або платоспроможність підприємства впливає його здатність генерувати прибуток. У цьому зв’язку розглядається такий аспект діяльності підприємства як рентабельність. Це і якісний і кількісний показник ефективності діяльності всякого підприємства.


До основних показників рентабельності, які використовуються у ході аналізу фінансового стану підприємства, належать:


— Коефіцієнт рентабельності активів;
— Коефіцієнт рентабельності власного капіталу;
— Коефіцієнт рентабельності діяльності;

Коефіцієнт рентабельності активів(економічна рентабельність)


Коефіцієнт рентабельності активів(економічна рентабельність) характеризує – рівень прибутку, що створюється всіма активами підприємства, які перебувають у його використанні згідно з балансом. Даний показник розраховується за формулою:


Кра= Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування/ Валюта балансу;


Згідно балансу:


Кра=ф.2ряд220/(ф.1ряд280гр3+ ф.1ряд280гр4)/2); (Для підприємств України)


Кра=ф.2ряд.150/(ф.1ряд.280гр.3+ ф.1ряд.280гр.4)/2); (Для суб'єктів малого підприємництва України)


Кра=ф.2ряд190/(ф.1ряд300гр.3+ ф.1ряд300гр.4); (Для підприємств Росії)Зменшення рівня рентабельності активів може свідчити про падаючий попит на продукцію підприємства й про пере нагромадження активів.


Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (фінансова рентабельність)


Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (фінансова рентабельність) характеризує рівень прибутковості власного капіталу, вкладеного в дане підприємство, тому найбільший інтерес представляє для наявних і потенційних власників й акціонерів й є одним з основних показників інвестиційної привабливості підприємства, тому що його рівень показує верхню межу дивідендних виплат.


Крвк= Чистий прибуток/ Власний капітал;


Згідно балансу:


Крвк=ф.2ряд220/(ф.1ряд380гр3+ ф.1ряд380гр4)/2); (Для підприємств України)


Крвк=ф.2ряд.150/(ф.1ряд.380гр.3+ ф.1ряд.380гр.4)/2); (Для суб'єктів малого підприємництва України)


Крвк=ф.2ряд190/(ф.1ряд490гр.3+ ф.1ряд490гр.4); (Для підприємств Росії)


Коефіцієнт рентабельності діяльності


Коефіцієнт рентабельності діяльності розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг). Збільшення цього показника свідчить про зростання ефективності господарської діяльності підприємства, а зменшення навпаки.


Згідно балансу розраховується за формулою:


Крд= ф.2ряд220/ф.2ряд.035; (Для підприємств України)


Крд=ф.2ряд150/ф.2ряд.030; (Для суб'єктів малого підприємництва України)


Крд=ф.2ряд190/ф.2ряд010; (Для підприємств Росії)