Фінансовый аналіз онлайн, онлайн розрахунок фінансового стану підприємства

Класифікація типів інвестиційних ресурсів підприємства

Основною рушійною силою фінансової системи є прийняття рішень з інвестування проектів.
Дедалі більше вдосконалюється технологія, частіше впроваджуються технічні новинки, з’являються нові види товарів та послуг, що потребує значних капіталів.

Інвестиції – це вкладення коштів в активи тривалого використання для отримання прибутку на підприємстві або інших результатів (напр… соціального ефекту)

Однак фінансові можливості підприємства часто обмежені, що є причиною конкуренції між різноманітними проектами. Тому вибір інвестиційних проектів повинен відображати бажаний напрям розвитку підприємства і враховувати:
– очікувані економічні умови, в яких підприємство працюватиме в майбутньому;
– перспективи для галузі або ринку, на якому працює підприємство;
– конкурентоспроможність підприємства.

Існують такі типи інвестицій:
– інвестиції у фізичні (реальні) активи: будівлі, споруди, машини, обладнання та інші матеріальні цінності терміном служби понад один рік;
– інвестиції у грошові активи («портфельні інвестиції» ): акції, облігації, депозити в банках та інші;
– інвестиції у нематеріальні активи: придбання прав, ліцензій, навчання та інші.

Більшості підприємств доступна багатоваріантність фінансування інвестиційних проектів, а саме:
— повне самофінансування;
— акціонування;
— кредитне фінансування;
— лізинг;
— змішане фінансування;
Своєю чергою, усі джерела інвестиційних ресурсів підприємства можна поділити на власні, позичені та залучені.
Таблиця 2.1. Характеристика джерел формування інвестиційних ресурсів підприємства
Характеристика джерел формування інвестиційних ресурсів підприємства

Окрім того, інвестиції поділяють на пасивні та активні.
Пасивні – це ті, які забезпечують підтримання досягнутого рівня використання ресурсів підприємства за рахунок структурно-вартісних змін активів та пасивів підприємства.
Активні – це ті, які забезпечують підвищення конкурентоспроможності підприємства порівняно з досягнутим ним рівнем за рахунок розширення ринків реалізації продукції, що має попит, підвищення прибутковості та ін…

Крім того, існують інвестиції, пов’язані з високим ступенем ризику, які мають назву ризикові інвестиції, або венчурний капітал.
Венчурний капітал – це інвестиції у вигляді випуску нових акцій у нових сферах діяльності, які пов’язані с високим ступенем ризику.
Венчурний капітал інвестують переважно в окремі проекти в розрахунку на швидку окупність вкладених коштів та високу норму прибутку. Капіталовкладення, як звичайно, здійснюють через придбання частини акцій підприємства або надання йому кредитів. Отримуючи важелі управління, інвестор готовий йти на великий ризик.

Ризикове вкладення капіталу зумовлене необхідністю фінансування дрібних інноваційних фірм у галузі нових технологій.
Ризиковий капітал поєднує у собі різноманітні форми капіталовкладень: кредити, акціонерну, підприємницьку. Він виступає посередником у заснуванні наукомістких фірм, так званих «венчурних»

Глобальна мета інвестиційної діяльності – підвищення цінності підприємства, яка складається з ринкової вартості власного капіталу підприємства і ринкової вартості зобов’язань підприємства.
Якщо інвестиції забезпечують підвищення дохідності капіталу, то цінність підприємства зростає і навпаки.

Інвестиції здійснюють юридичні або фізичні особи, які за відношенням до ступеню комерційного ризику поділяються на інвесторів, підприємців, спекулянтів, гравців.

Інвестор – юридична або фізична особа, яка при вкладенні капіталу насамперед намагається мінімізувати ризик. Інвестор є посередником у фінансуванні капіталовкладень.

Підприємець – той, хто вкладає власний капітал за певного ступеня ризику.

Спекулянт готовий йти на певний, попередньо розрахований ризик.

Гравець – на будь-який ризик.